We bieden diverse thema-specifieke trainingen op maat aan om leidinggevenden te versterken in het zich eigen maken van een motiverende grondhouding en motiverende leiderschapsvaardigheden. Tijdens een training wordt aan de slag gegaan met concreet casusmateriaal en voorbeelden van zowel succesverhalen als van situaties die de deelnemers momenteel als lastig ervaren. We hebben aandacht voor zowel de preventieve als remediërende rol van motiverend leiding geven.

Trainen in leiderschap en organisatieontwikkeling

Motiveren kan je leren! In het kader van leiderschaps- en organisatieontwikkeling bieden we diverse thema-specifieke trainingen alsook blended leiderschapstrajecten aan.

De doelstelling van een training is om leidinggevenden en organisaties te versterken in het zich eigen maken van een motiverende aanpak. De basisprincipes van de Zelf-Determinatie Theorie en het Impetus360 leiderschapskompas vormen de rode draad doorheen het uiteenlopende aanbod.

Een individueel rapport of organisatierapport brengt de huidige situatie in je team of organisatie in kaart en biedt aanknopingspunten om je eigen ontwikkeling als leidinggevende of organisatie verder in handen te nemen.

Samen uittekenen van een meetbaar traject op maat

Co-creatie van leiderschapstrajecten

We bieden geen 'one-size-fits-all' en kiezen voluit voor maatwerk en co-creatie om de meest passende training voor je organisatie aan te reiken.

Zowel de inhoud als de aanpak van onze trainingen stemmen we steeds af op de leerbehoeften en het leerritme van de deelnemers. We zorgen ervoor dat het geleerde rechtstreeks relevant is voor de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van elke deelnemer. Doorheen het proces waken we erover dat genomen stappen haalbaar en realistisch zijn. Zo vergroten we de kans op succesvolle en duurzame verankering!

wetenschappelijk onderbouwd én praktisch

Onze aanpak

Mocht je denken dat we als spin-off van de UGent eerder een theoretische dan een praktijkgerichte insteek hanteren, dan ontkrachten we dat beeld vandaag. We kiezen resoluut voor een én-én verhaal: wetenschappelijk onderbouwd én praktisch.

Onze trainingen bestaan uit een mix van diverse methodieken: kennisoverdracht, interactieve oefeningen, reflectie, ervaringsgericht leren, discussie, ervaringsuitwisseling en peer coaching.

Doorheen onze trajecten zijn deelnemers geen passieve ontvangers van informatie; we zetten hen volop in hun kracht. We zien onze deelnemers als experten in hun werkcontext. Wij staan hen bij om een gepaste koers uit te stippelen.

van inzicht naar actie met het ABC-model
Leiderschapstraject

Een leiderschapstraject is erop gericht om leidinggevenden te versterken in het zich eigen maken van een motiverende grondhouding en motiverende leiderschapsvaardigheden.

Een traject wordt modulair opgebouwd.

We vertrekken vanuit een meer kennisgeoriënteerde module, waarin de basisprincipes van de Zelf-Determinatie Theorie worden toegelicht met als doel een gemeenschappelijke taal aan te reiken om over motivatie en leiderschap te spreken.

Leidinggevenden krijgen inzicht in de psychologische basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie (ABC-model) als vitamines voor de groei en het welbevinden van medewerkers en ze worden wegwijs gemaakt in de voor- en nadelen van verschillende leiderschapsstijlen. Veel leidinggevenden worstelen namelijk met het behouden van structuur zonder de autonomie van medewerkers in het gedrang te brengen of, vice versa, met het ondersteunen van de autonomie en het zelfsturend karakter van teams zonder chaos te creëren.

In de modules die volgen maken we de transfer naar de dagdagelijkse praktijk. Vanuit de ABC-bril en het impetus360 leiderschapskompas wordt aan de slag gegaan met concreet casusmateriaal en voorbeelden van zowel succesverhalen als van situaties die de deelnemers momenteel als lastig ervaren. Hierbij wordt aandacht geschonken aan zowel de preventieve rol als remediërende rol van motiverend leiderschap. Er wordt ingegaan op de wijze waarop leidinggevenden die een ABC-ondersteunende aanpak hanteren problemen kunnen voorkomen door in autonome motivatie en bevlogenheid te investeren, alsook op hoe ze, bij problemen, meer passende en creatieve oplossingen kunnen vinden.

In elke module wordt een haalbaar actieplan opgesteld dat direct toepasbaar is op de werkvloer. Deelnemers worden aangemoedigd om elkaar uit te dagen en te coachen bij het implementeren en bijsturen van hun acties.

verdieping en oefening in leiding geven, feedback geven, ...
Vaardigheidstraining

Onze vaardigheidstrainingen zijn gericht op het diepgaander aanleren van specifieke motiverende vaardigheden en de transfer ervan naar dagdagelijkse interacties op de werkvloer.

De theoretische kadering is beperkt. De nadruk ligt voornamelijk op het aanreiken van concrete praktische tools en inoefening.

Een greep uit ons trainingsaanbod:

 • Coachend leidinggeven

 • Motiverende feedbackcultuur: feedback geven, vragen en ontvangen

 • Inspraak organiseren

 • Motiverend omkaderen

 • Ontwikkelingsgericht communiceren

 • Conflicthantering

 • Motiverend samenwerken

 • ...

Naast de bovenstaande trainingen, ontwikkelen we, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag en in co-creatie met de klant, bijkomende thema-specifieke trainingen die gericht zijn op het versterken van een motiverende cultuur binnen de organisatie.

motivatie in eigen handen
Need crafting & ABC-model

Organisaties en leidinggevenden spelen een cruciale rol in het bevorderen van duurzame motivatie en betrokkenheid op de werkvloer. Maar werknemers kunnen ook zelf hun eigen motivatie en psychologisch welzijn in handen nemen.

Need crafting is de vaardigheid om je eigen psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie (ABC-model) te voeden.

Deze training is erop gericht je bewust te maken van hoe het met je eigen ABC gesteld is en wat je nodig hebt om je ABC een boost te geven. Vanuit dit bewustzijn en deze zelfkennis leer je wat je kan doen om je maximaal te engageren in activiteiten die je ABC vervullen.

aan het roer van je eigen loopbaan
Intern kompas

Soms gebeurt het dat we vast lijken te zitten in onze loopbaan, of dat we twijfelen of we wel de juiste keuzes hebben gemaakt. We zijn even het noorden kwijt.

De tijd nemen om bewust te connecteren met je intern kompas (dit is het geheel van diep verankerde waarden, doelen en interesses die je onderschrijft) kan je helpen om je loopbaan (terug) op koers te brengen. Een stevig verankerd intern kompas wapent je om op een zinvolle en efficiënte wijze door het leven te navigeren.

In deze training krijg je inzicht in hoe je je intern kompas vormgeeft en kan inzetten om richting te geven aan je loopbaan, gemakkelijker dagdagelijkse keuzes te maken en de nodige veerkracht te ontwikkelen om trouw te blijven aan jezelf.

We bieden deze training aan voor alle werknemers die op zoek zijn naar handvatten om hun schip (terug) op koers te brengen, alsook voor HR professionals of leidinggevenden die zich verder willen professionaliseren in het ondersteunen van collega's en medewerkers.

vinger aan de pols

Persoonlijk rapport als startpunt voor professionele ontwikkeling

Voorafgaand aan een leiderschapstraining kan een teamscan worden afgenomen. Een persoonlijk rapport biedt inzicht in leiderschap, motivatie en effecten binnen het team. In onze trainingen staan we uitvoerig stil bij de resultaten van dit rapport en de betekenis ervan met als doel zelfreflectie bij de deelnemers aan te moedigen.

Een persoonlijk rapport laat toe om de vinger aan de pols te houden over wat sterktes en groeikansen zijn, en biedt aanknopingspunten voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leidinggevenden.

Impetus360 leiderschapskompas en ABC als uitgelezen reflectietool

Via een online vragenlijst brengen leidinggevenden hun eigen leiderschap en motivatie in kaart. Ook teamleden kunnen rapporteren over het leiderschap van hun leidinggevende. Enkele voordelen van het leiderschapskompas op een rijtje:

 • Het biedt inzicht in de 'huidige temperatuur' binnen het team en scherpt de leerbehoefte bij de leidinggevende aan.

 • Het doet dienst als reflectie instrument waarbij de leidinggevende beter gaat aanvoelen wat motiverend en demotiverend leiderschap precies is.

 • Het brengt discrepanties tussen de perceptie van de eigen stijl en de perceptie van het team in kaart.

 • Het biedt een meetinstrument om de effectiviteit van trainingen of trajecten na te gaan via tussentijdse en/of na-metingen.

We bieden ook mogelijkheden tot individuele coaching of intervisie om meer verdiepend met de resultaten uit het rapport aan de slag te gaan. Daarnaast ondersteunen we HR in het organiseren van coachings- en reflectiegesprekken op basis van het leiderschapsrapport.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?