Een gestructureerde leerlijn in functie van maximale positieve impact

Hoe kunnen wij uw organisatie helpen?

Inspireren

Inspireren

Tijdens een keynote of inspiratiesessie maken deelnemers kennis met enkele basisprincipes over motivatie en leiderschap. Via interactieve oefeningen en praktijkvoorbeelden reiken we een gemeenschappelijke taal aan om over motivatie en groei van mensen te spreken en wat er nodig is om een motiverende werkomgeving te creëren.

Meten

Meten

Via een scan brengen we de motivatie en het leiderschap binnen je organisatie in kaart. Een scan legt sterktes en ontwikkelingskansen voor de organisatie bloot en geeft richting aan initiatieven die het potentieel van leidinggevenden en de organisatie op effectieve wijze helpen ontgrendelen.

Trainen

Trainen

We bieden diverse thema-specifieke trainingen op maat aan om leidinggevenden te versterken in het zich eigen maken van een motiverende grondhouding en motiverende leiderschapsvaardigheden. Tijdens een training wordt aan de slag gegaan met concreet casusmateriaal en voorbeelden van zowel succesverhalen als van situaties die de deelnemers momenteel als lastig ervaren. We hebben aandacht voor zowel de preventieve als remediërende rol van motiverend leiding geven.

Begeleiden

Begeleiden

We ondersteunen organisaties en leidinggevenden in hun verdere ontwikkeling via intervisie, coaching en adviesverlening op maat. We bieden begeleiding op maat bij het creëren van een motiverende werkomgeving voor zichzelf en anderen.

'we walk our talk' als ons kenmerk

Onze aanpak

In onze trajecten kiezen we bewust voor een gestructureerde leerlijn met meerdere (kortere) contactmomenten. We streven naar een sterke verankering van het geleerde, die verdergaat dan het kennisniveau.

Reeds van bij de start van een traject worden deelnemers aangemoedigd om via praktische tussentijdse opdrachten met het geleerde aan de slag te gaan (d.i. ‘practice by doing’).

Elk contactmoment bouwen we verder op hun ervaringen en werken we de volgende stap in hun groeiproces uit.

In onze aanpak streven we naar een maximale aansluiting bij de leerbehoefte en het leerritme van de deelnemers. In dat opzicht vormt het ‘teach as you preach’ principe het adagio, waarbij de voorgestelde motiverende aanpak ook door ons team zelf doorheen het ganse proces wordt gehanteerd.

kernprincipes van onze aanpak

Waarom onze aanpak werkt?

Doorheen onze trajecten zetten we deelnemers volop in hun kracht; ze staan zelf aan het roer van hun leerproces. We maken een analyse van de huidige bedrijfscultuur en zien onze deelnemers als de experten in hun werkcontext. Wij staan hen bij om een gepaste koers uit te stippelen.

Deelnemer en trainer/coach engageren zich om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid de groei van de deelnemer en de organisatie te voeden. Hiertoe zoeken we naar aansluiting bij de leefwereld en het perspectief van de deelnemer om van daaruit de kijk op motiverend leiderschap en een motiverende bedrijfscultuur te verbreden.

  • We creëren een veilige en gestructureerde leeromgeving. Tijdens de contactmomenten reiken we een gemeenschappelijke taal aan, en brengen we principes en methodieken in die we uitvoerig uitproberen door ervaringsgericht leren.

  • We nodigen deelnemers uit om het geleerde toe te passen op een eigen case. Deelnemers kiezen zelf welke case te delen, te analyseren of voor te bereiden. Op die manier sluiten we aan bij de leerkansen die deelnemers voor zichzelf identificeren.

  • We moedigen deelnemers aan om concrete acties te formuleren waarmee ze tussentijds aan de slag gaan. De deelnemers beslissen zelf welke acties ze vastnemen en hoe ze die vorm geven. Daarbij focussen we niet enkel op wat men kan aanscherpen, maar ook op wat al goed loopt en dus bestendigd of uitgebreid kan worden. We beroepen ons op de motivatiepsychologie en principes van waarderend onderzoek, waarbij we vertrekken vanuit succesverhalen om toekomstige acties vorm te geven.
     

  • Via tussentijdse opdrachten en zelf geformuleerde acties scheppen we een concrete verwachting om met het geleerde te experimenteren in de eigen werkcontext. Hiermee stimuleren we het continu leren én geven we een duwtje in de rug om het geleerde te transfereren naar de werkcontext.

  • We hebben aandacht voor de leercurve en het leerritme van deelnemers. Door tussen de contactmomenten niet teveel tijd tussen te laten en toch voldoende tijd te laten om te experimenteren en daarop te reflecteren, kan er snel bijgestuurd of geschakeld worden waar dat nodig blijkt. 

  • We zetten in op het leren van en met elkaar door voldoende ruimte in te bouwen voor reflectie en ervaringsuitwisseling.

Universiteit Gent Spin-Off

Impetus Academy werd als spin-off van Universiteit Gent opgericht ter ondersteuning van bedrijven en onderwijsinstellingen met als doel een maximale positieve impact te genereren voor individu en organisatie.

Wetenschap aan onze vingertoppen met de Zelf-Determinatie Theorie

Gestoeld op het sterk wetenschappelijk onderbouwd kader van de Zelf-Determinatie Theorie ondersteunen en begeleiden we organisaties op basis van de meest recente theoretische en empirische inzichten in het domein van de motivatiepsychologie.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?